Jotta eurooppalainen projekti voi onnistua, tarvitsemme koordinoidun operaation Ukrainan rajalla

Jotta eurooppalainen projekti voi onnistua, tarvitsemme koordinoidun operaation Ukrainan rajalla

5.2.2022 klo 19.05.23 UTC
Volt France - Politique cohérente à la frontière ukrainienne

Venäjän jatkuva sotilaallinen varustelu Ukrainan rajan läheisyydessä on uhka Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle. Venäjän hallituksen toimet vaarantavat Ukrainan kansalaisten turvallisuutta ja oikeuksia, sekä heikentävät Euroopan unionia hybridisodankäynnillä. Euroopan vastauksen on oltava yhtenäinen ja vahva, johtaen kohti laajempaa itsemääräämisoikeutta ja itsenäisyyttä.

Tämänhetkisten tapahtumien valossa Volt kehottaa EU:ta ja sen johtajia reagoimaan välittömästi Ukrainan rajalla vallitsevaan tilanteeseen johdonmukaisella EU:n ja Venäjän välisellä politiikalla, johon sisältyvät erityisesti seuraavat toimet: 

1. Rauhanomainen poliittinen ratkaisu konfliktiin. Sota on aina traaginen diplomaattisten keinojen epäonnistuminen, ja sitä on vältettävä kaikin voimin. Kannustamme kaikkia osapuolia jatkamaan diplomaattisia ponnistelujaan ja lopettamaan kaikki konfliktia entisestään kärjistävät toimenpiteet. Vaadimme, että Venäjän federaatio lopettaa Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen kohdistuvan painostuksensa. Jotta Venäjän eristäytyminen eurooppalaisesta diplomaattisesta yhteisöstä ei syvenisi entisestään, Volt uskoo että on myös Venäjän kansalaisten ja talouden intresseissä etsiä diplomaattisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat presidentti Putinin vetämään joukkonsa pois ilman kasvojenmenetystä kotimaassa, mutta Ukrainan suvereniteettia heikentäviin myönnytyksiin ei tule suostua.

2. Uusia pakotteita. Uskomme, että pakotteiden tulisi nostaa Venäjän hallituksen toimintakustannuksia. EU:n tulisi hyväksyä kohdennettuja pakotteita, jotka kohdistuvat mahdollisen hyökkäyksen suunnitteluun osallistuviin venäläiseen upseeristoon ja lippu-upseereihin, sekä oligarkkeihin, heidän perheisiinsä ja sisäpiireihinsä. EU:n on myös harkittava ankarien taloudellisten ja rahoituksellisten pakotteiden esittämistä, erityisesti jos tilanne kärjistyy, myös valtion omistamia pankkeja vastaan. Tämä olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen, Naton ja muiden kumppanien kanssa. Uskottavat pakotteet ovat aina parempi vaihtoehto sotilaallisten toimien estämiseksi. Nopean ja oikea-aikaisen toiminnan varmistamiseksi vaadimme, että Eurooppa-neuvoston yksimielisestä päätöksenteosta luovutaan ulkoasioissa.

3. Pikaisia toimia Euroopan riippuvuuden vähentämiseksi Venäjän energiantuonnista. Osoitetaan enemmän solidaarisuutta Ukrainalle - mutta myös EU:n itäeurooppalaisille jäsenmaille - lisäämällä energiainfrastruktuurin yhteyksiä. EU:n olisi ryhdyttävä kunnianhimoisiin toimiin, EU:n päästöttömien energialähteiden nopean käyttöönoton eteen. Euroopan varastointikapasiteetin kasvattaminen ja energialähteiden monipuolistaminen mahdollistaa itsenäistymisen venäläisestä kaasusta ja vähentää Venäjän vaikutusvaltaa. Mikäli tilanne kärjistyy Ukrainan rajalla, EU:n toimielinten ja kaikkien maiden olisi estettävä Nord Stream II:n käyttöönotto. 

4. Ukrainan viranomaisten tukemisen jatkamista heidän pyrkimyksissään uudistaa maataan assosiaatiosopimuksen sekä syvälle menevän ja kattavan vapaakauppa-alueen määräysten mukaisesti, mukaan lukien korruption torjuntatoimenpiteet. Olemme vahvasti sitä mieltä, että EU:n toimielinten olisi säilytettävä uskottava pitkän aikavälin näkökulma Ukrainan EU-jäsenyyteen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti, kuten minkä tahansa Euroopan valtion osalta. Tällaiset toimenpiteet voivat auttaa lisäämään Ukrainan vastustuskykyä ja torjumaan nykyisiä ja tulevia Venäjän uhkia. 

5. Humanitaarinen tuki. Tehostetaan humanitaarista tukea Itä-Ukrainalle. Jo ennen laajamittaisen invaasion uhkaa OCHA arvioi, että 2,9 miljoonan ihmisen Itä-Ukrainassa arvioidaan tarvitsevan humanitaarista apua vuonna 2022.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Volt kehottaa Euroopan unionia ja sen johtajia:

1. Luomaan yhtenäinen eurooppalainen Euroopan parlamentin valvonnan alainen puolustusarmeija. Tuemme pyrkimyksiä kasvattaa Euroopan puolustuskykyä nyt ja tulevaisuudessa. Siksi vetoamme yhtenäisen eurooppalaisen puolustusarmeijan luomisen puolesta, jonka avulla voimme tasoittaa tietä kohti itsenäistä Eurooppaa.

2. Kamppailemaan disinformaatiota vastaan. Vahvistetaan EU:n kestävyyttä ja mahdollisia vastatoimia hybridisodankäyntiä ja erityisesti disinformaatiota vastaan. Taataan tiedotusvälineiden moniarvoisuus, kehitetään edelleen disinformaation vastaista politiikkaa kaikilla oikeuspolitiikan tasoilla ja parannetaan EU:n, sen jäsenvaltioiden, tiedotusvälineiden ja internetvälittäjien välistä yhteistyötä disinformaation levittämisen torjumiseksi.   

3. Perustetaan ylikansallinen EU:n kyberturvallisuusosasto nopean verkkopuolustuksen takaamiseksi. EU:n nykyinen verkkoalan nopean toiminnan ryhmä ei toimi niin tehokkaasti ja asianmukaisesti kuin sen tulisi toimia välittömän uhan sattuessa. Volt vetoaa uuden ylikansallisen EU:n kyberosaston perustamiseen, jonka tehtävänä on toimia ennakoivana hakkerina välittömän uhan sattuessa. Digitaalisten voimavarojen yhdistäminen EU:n keskitetyn komennon avulla voi kasvattaa Euroopan valmiutta kyberhyökkäyksiä ja välitöntä sotilaallista uhkaa vastaan. Näin vahvistetaan tukea liittolaisillemme ja vältetään samalla väkivaltaisuuksia. 

4. Tarkistetaan ja tehostetaan ohjuspuolustusjärjestelmiä. Euroopan turvallisuuden olisi perustuttava tehokkaisiin puolustusvalmiuksiin, jotka voisivat mahdollisesti kattaa Ukrainan ilmatilan, jos Ukrainan hallitus sitä pyytää.

5. Perustetaan merivoimien valvontaoperaatio. Eurooppalainen merioperaatio voi auttaa turvaamaan Mustanmeren kautta kulkevat avoimet kauppareitit, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Ukrainan BKT:n kannalta.