Kansainvälinen naistenpäivä

Kansainvälinen naistenpäivä

8.3.2022 klo 8.00.00 UTC
A group photo of women standing under a large purple Volt banner

Volt ja tasa-arvo

Kansainvälinen naistenpäivä on 8. Maaliskuuta. Naisten asemasta puhutaan paljon mutta naisten ja tyttöjen oikeuksissa on edelleen paljon parannettavaa. Euroopassa palkkaerot, niin kutsuttu lasikatto sekä Covid-19 pandemia vaikeuttavat naisten etenemistä työelämässä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus, ja se pitäisi saavuttaa nopeasti. Se ei vielä toteudu sillä naiiset kohtaavat enemmän esteitä, ovat valitettavan usein väkivallan kohteena ja joutuvat syrjityiksi yksityis-, julkisessa ja työelämässä. Volt pyrkii puolueohjelmansa mukaisesti lopettamaan eriarvoisuuden ja sukupuoleen perustuva syrjinnän. Lähikuukausina ja tulevina vuosina teemme työtä seuraavien puolueohjelman osien mukaisesti:

Muutokset lainsäädännön osalta,

jotka johtavat konkreettisiin toimiin naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan lopettamiseksi:

Ratifioimalla Euroopan neuvoston yleissopimus ("Istanbulin yleissopimus") 1 (naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäiseminen ja torjuminen).

Muutokset politiikan osalta

Kaikkien Euroopan maiden tulisi soveltaa osallistuvaa ja tasa-arvoista politiikkaa joka edistää kestävää sukupuolten tasa-arvoa. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kattavia strategioita sekä laajoja toimenpiteitä, kuten koulutusta ja stereotypioiden voittamista. Naiset ovat edelleen aliedustettuina päätöksentekotehtävissä kaikilla tasoilla ja eteneminen on usein hidasta 2.

 • Kattavia ohjelmia naisten rohkaisemiseksi olemaan osa politiikkaa ja tuki koulutuskurssien, mentoroinnin ja julkisten kampanjoiden osalta.
 • Yleisön koulutus sukupuolten välisen tasa-arvon eduista poliittisissa päätöksissä3.
 • Yhtäläiset oikeudet kaikille, myös poliittisten puolueiden osalta. Volt pyrkii siihen että kaikille Euroopassa on samat oikeudet ja että puolueen omat tiimit ja ehdokaslistat noudattavat pariteettia. Käytännössä tämä tarkoittaa että jokaisella tiimillä on 2 vetäjää, nais- ja miespuolinen, ja sama koskee ehdokaslistoja. Vaaleihin ei osallistuta ellei lista noudata pariteettia, eli saman verran nais- kuin miesehdokkaita. 
 • Muiden poliittisten puolueiden kannustaminen tasa-arvoisen edustuksen ja ehdokaslistojen osalta 4. Euroopan Komissio on myös itse todennut että "Muodolliset kiintiöt ovat tehokas tapa nopeuttaa ja kannustaa poliittisia puolueita edistämään naisten osallistumista.” 5
 • Sukupuolten välisen tasa-arvon varmistaminen julkisen sektorin osalta erilaisin keinoin, kuten kiintiöiden asettaminen tai naispuolisten ehdokkaiden suosiminen rekrytoinnin aikana. Tällaisia toimenpiteitä tulee soveltaa niin kauan kuin on tarpeen, kunnes haluttu tulos on saavutettu 6.
 • Sukupuolten edustusta koskeva raportointi tulee tehdä pakolliseksi kansallisella, paikallisella sekä alueellisella tasolla. Tämä kiinnittää huomiota naisten edustuksen puutteisiin. Julkinen raportointi voi myös nopeuttaa muutosta instituutioiden ja puolueiden maineen osalta.

Muutokset syrjinnän lopettamiseksi työpaikoilla

 • Naisilla on Euroopassa usein alemmat palkat. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat EU:ssa edelleen 16,0% 7. Kaikkien keskikokoisten ja suurten yritysten tulisi paljastaa ja raportoida sukupuolten välinen tasapaino ja palkkaerot.  8. Myös avoimuus ja viestintä auttavat puuttumaan palkkaeroihin.
 • Naiset ovat aliedustettuina ylemmissä johtotehtävissä ja kokevat työpaikkakiusaamista sekä jopa häirintää. PWC:n Women in Work Indeksin mukaan myös Suomessa on paljon parannettavaa.
 • Naisten kyky osallistua yhteiskuntaan on rajoitettua sillä naiset ovat rakenteellisesti heikommassa asemassa kuukautisten vuoksi, ja köyhyys yhdistettynä kuukautisiin on maailmanlaajuinen ongelma. Kuukautishygienia ei ole valinta tai ylellisyys, vaan välttämättömyys, joka tulee ottaa huomioon yhteiskunnan, hyväntekeväisyyden ja verotuksen yhteydessä. Volt on sitoutunut köyhyyden torjuntaan ja yhtäläisten mahdollisuuksien saavuttamiseen ilmaisilla kuukautisten hoitotuotteilla. 
 • Valtionyhtiöiden tulisi toimia roolimalleina. Valtion omistamien yritysten hallituksissa pitäisi olla 50 prosenttia naisia vuoteen 2025 mennessä 9.
 • Pyrkiminen 40 prosentin kiintiöön (naisille) kaikkien julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallitusten osalta 10. Vuonna 2018 naisten keskimääräinen edustus eurooppalaisissa hallituksissa oli 33,6% 11. Tämä toimenpide ei vaikuta pelkästään positiivisesti yrityksen suorituskykyyn, mutta johtaa myös naisten määrän kasvuun yhtiössä 12.
 • ’’He For She’’ -ohjelmien tukeminen: tee miehistä osa ratkaisua, ei osaa ongelmaa. Tämä tarkoittaa vuoropuhelun lisäämistä ja aloitteiden luomista työpaikoilla. Miehet voisivat osallistua naisten kokouksiin ja keskusteluihin, kuunnella ja esittää kysymyksiä; miehet voisivat nousta seisomaan aina kun naista kohdellaan epäreilusti; tai kieltäytyä puhumasta paneelissa jossa ei ole naisia tai osallistumasta kokoukseen, jossa ei ole naisia.
 • Kaikkien keskikokoisten ja suurten yritysten tulee luoda luottamuksellisia kanavia ja vihjelinjoja, joiden kautta työntekijät voivat ilmoittaa sopimattomasta ja syrjivästä käytöksestä, väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä.
 • Toimenpiteiden lisääminen, joiden avulla lapsia hankkivat naiset voisivat menestyä urallaan. Seuraavat toimenpiteet hyödyttäisivät kaikkia vanhempia (myös naimattomia miehiä sekä naisia sekä hetero- ja homoseksuaalisia pareja):
 • Yritysten sisäisten lastenhoitopaikkojen ja joustavien työtapojen lisääminen.
 • Samanarvoinen- ja pituinen äitiys- ja isyysvapaa sekä ylimääräistä vapaata, joka voidaan jakaa vanhempien mieltymysten mukaan. Vanhempia tulisi voimakkaasti kannustaa pitämään vapaa-aikansa ja tasa-arvoisesti.
 • Joustavampien "enemmän ihmisiä - vähemmän töitä" -mallien testaaminen 13. Jyrkkä nousu tuottavuudessa on aiheuttanut epätasapainoa työmarkkinoilla. Yksittäisten työtuntien lyhentäminen poistaisi rakenteellista työttömyyttä.
 • Perheelle sopivan työajan lisääminen vanhempainvapaan jälkeiselle ajalle. Molemmat vanhemmat siirtyisivät takaisin työhön osa-aikaisesti, apuna mahdollinen korvaus alentuneista tuloista (esim. Saksan vanhempainlomalain mukaisesti) 14. Tämä lisäisi tasapainoa vanhempien perhettä ja lastenhoitoa koskevien velvollisuuksien välillä 15. Molemmat vanhemmat tekisivät esimerkiksi 80% kokoaikatyöstä, ja menetetty osa palkasta korvattaisiin alenevalla korolla tulotason ja vapaan keston mukaan 16.

Muutokset syrjinnän vähentämiseksi koulujärjestelmässä

Naisia syrjitään monella tasolla, joissain Euroopan maissa jo lapsuudesta lähtien.

 • Tyttöjen odotetaan suuntaavan naisille tyypilliselle aloille tai jopa jäävän kotiin. Mahdollisuudet suunnata teknisille aloille on usein estetty jo ensimmäisten kouluvuosien aikana ja tyttöjä kehotetaan valitsemaan esimerkiksi kotitalous tai kielet kouluaineeksi. Tyttöjä tulisi kannustaa valitsemaan ura, jolla he usein ovat aliedustettuina. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi perustamalla valtion tukemia "kesäleirejä" aloille, joita yleensä hallitsevat miehet.
 • Opiskelijoiden koulutus syrjinnästä vapaan yhteiskunnan ja työvoiman osalta.
 • Koulutuksen järjestäminen koulutusjärjestelmän ammattilaisille, jossa painotetaan tyttöjen ja naisten samanvertaisia mahdollisuuksia.
 • Erilaisten tyttöjen koulutusta tukevien projektien lisääminen, kuten Mimmit Koodaa.